Systém péče o školy


Jakou cestou je možné požádat o poradenskou službu

 • Pracovníci PPP mají přiděleny školy vždy ve dvojici tak, aby byla zastoupena profese psycholog – speciální pedagog.
 • Komunikace se školami probíhá formou osobních návštěv, telefonicky, formou e-mailu nebo on-line
 • Pedagog, který zjistí, že dítě potřebuje v rámci vzdělávání podporu, kontaktuje pracovníky poskytující poradenské služby ve škole a ve spolupráci se ZZ mohou nastavit PO 1.stupně.
 • Podpůrná opatření 1. stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání žáka formou mírných úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy; na úpravách vzdělávání se podílí především učitelé ve spolupráci s pracovníky poskytujícími poradenské služby ve škole (výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog, školní speciální pedagog) a ve spolupráci se zákonnými zástupci.
 • Pokud tato podpora nedostačuje a žák vyžaduje vyšší míru podpory, kontaktuje TU ve spolupráci s výchovným poradcem, ev. jiným pověřeným pracovníkem školy zákonného zástupce a projedná další postup (ZZ dle potřeby kontaktuje školské poradenské zařízení - PPP nebo SPC - dle charakteru obtíží).

Učitelům a školám nabízíme

 • konzultační pomoc – osobní, telefonické či písemné konzultace při řešení výukových či výchovných problémů žáků (na žádost učitele nebo rodičů žáka)
 • informační a metodickou pomoc – vzdělávací programy pro učitele, pomoc speciálního pedagoga (nebo psychologa) při vypracování individuálních vzdělávacích plánů (pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami), metodické vedení školních psychologů, školních speciálních pedagogů, školních metodiků prevence...

Při spolupráci se školami upřednostňujeme tyto principy

 • osobní přístup – každá škola má – v rámci poradny – „svého"(přiděleného) psychologa a speciálního pedagoga (nezaměňujme, prosím, se školním psychologem a školním speciálním pedagogem – ti pracují přímo na škole v rámci školního poradenského pracoviště - ŠPP).
 • úzký kontakt se školním poradenským pracovištěm – psychologové a speciální pedagogové PPP spolupracují se školním poradenským pracovištěm (které je tvořeno výchovným poradcem školy, školním metodikem prevence a na některých školách rovněž školním psychologem a školním speciálním pedagogem).
 • návštěvy na školách – psychologové a speciální pedagogové PPP svěřené školy několikrát ročně navštíví, v průběhu školního roku jsou se školami v telefonickém a písemném a on line kontaktu.
 • přímá spolupráce s učiteli – při řešení některých situací spolupracují naši psychologové a speciální pedagogové (po dohodě s rodiči) také přímo s jednotlivými učiteli – formou telefonických konzultací, osobních setkání, návštěv v hodinách, při preventivních programech se třídou...
  Znalost prostředí jednotlivých škol využívají psychologové a speciální pedagogové PPP při své práci s klienty – jak při vyjasnění příčiny a povahy problému, tak při hledání řešení (a jeho uskutečnění).

Informace pro školní psychology a školní speciální pedagogy

 • PPP Brno prostřednictvím metodiků realizuje ve školním roce 2023/2024 podporu pro školní psychology a školní speciální pedagogy v rámci projektu "Implementace DZ JMK" (KA3). Jednou měsíčně jsou realizována společná pracovní setkání odborníků ze škol s metodikem (zvlášť skupina školních speciálních pedagogů a skupina školních psychologů). Témata setkání jsou stanovena aktuálními potřebami pracovníků ŠPP (kazuistiky, novinky v oblasti užitečné literatury, pomůcek pro práci se žáky, legislativní změny apod.).
 • Na většinu setkání jsou zvaní odborníci z organizací, které nabízejí služby pro případnou následnou péči s žákem, díky čemuž je mj. posilováno a zajišťováno síťování služeb.
 • Metodik poskytuje i osobní, telefonické, online a e-mailové konzultace se specialisty ze škol.
 • Termíny setkání školní speciální pedagogové: 11.09., 16.10., 13.11., 11.12. 2023; 15.1, 19.2. 18.3. 15.4., 13.5., 10.6. 2024
 • Termíny setkání školní psychologové13.09, 18.10, 15.11., 13.12. 2023; 17.1., 21.2., 20.3., 17.4., 15.5., 12.6.2024
  • Místo setkání - PPP Brno, pracoviště Kohoutova 4, aktuálně většinou on line.
  • Na setkání je nutná registrace (info obdrží u metodika).
  • Metodik školních psychologů PhDr. Miloslava Svobodová miloslava.svobodova@pppbrno.cz
  • Metodik školních speciálních pedagogů Mgr. Klára Filípková klara.filipkova@pppbrno.cz

  Prevence (projekty a programy pracoviště Sládkova)


Chcete nás navštívit?

Kontaktujte nás nebo se on-line objednejte.