GDPR


Obecná informace o zpracování osobních údajů

Pedagogicko-psychologická poradna Brno, příspěvková organizace

je právnickou osobou, příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavní náplní činnosti je pedagogicko-psychologická činnost pro děti, žáky, studenty a jejich zákonné zástupce, včetně zletilých studentů.

Příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Příspěvková organizace je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

  • Komplexní psychologické nebo speciálně pedagogické diagnostiky
  • Psychologické a speciálně pedagogické intervence
  • Informační a metodické činnosti včetně přípravy podkladů pro vzdělávací opatření
  • Dokumentace činnosti a statistických výkazů.

Kontaktní adresa správce:

Pedagogicko-psychologická poradna Brno, příspěvková organizace, Hybešova 15

602 00, IČ:70843155, telefon: +420543245914, e-mail poradna@pppbrno.cz, ID datové schránky: nrk5vhw.

Příspěvková organizace na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pedagogicko-psychologická poradna Brno, příspěvková organizace, telefon: +420 543245914, e-mail : pověřenec.oou@i3c.cz, ID datové schránky: nrk5vhw

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Příspěvkovou organizaci vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi PPP Brno a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Mgr. Libor Mikulášek

 

Chcete nás navštívit?

Kontaktujte nás nebo se on-line objednejte.