Potřebuji


se poradit z důvodu neznalosti nebo nedostatečné znalosti českého jazyka u mého dítěte
Vyučovacím jazykem v České republice je jazyk český. Děti a žáci, pro které není čeština mateřským jazykem, mohou mít nejen výukové, ale i jiné adaptační obtíže spojené s nedostatečným porozuměním českému jazykovému a kulturnímu prostředí. Cílem je vytvořit pro tyto děti a žáky takové podmínky, aby se mohli co nejdříve vzdělávat v souladu s běžným vzdělávacím obsahem a aby se co nejlépe začlenili do třídního kolektivu. Jedním z nezbytných předpokladů je osvojení českého jazyka na potřebné úrovni. Poradna Vám může pomoci například s nastavením jazykové podpory u dětí v mateřských školách, při rozhodování ve věci zahájení školní docházky, s nastavením jazykové podpory a individuálního vzdělávacího plánu během základního i středního vzdělávání, s podporou u přijímacích zkoušek na střední školy (navýšení času, překladový slovník) a závěrečných a maturitních zkoušek na středních odborných učilištích a středních školách. Podrobnější informace naleznete zde.


Základní informace k podpoře žáků cizinců a žáků s odlišným mateřským jazykem

Podpora pro žáky s neznalostí nebo nedostatečnou znalostí českého jazyka se poskytuje jednak na základě §20 Školského zákona, jednak na základě §16 Školského zákona.

Zjednodušeně řečeno, na podporu z §20 Školského zákona mají nárok:

  • děti s jiným než českým občanstvím v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, a to ve formě jazykové podpory – podmínky přiznání podpory upravuje vyhláška č. 14/2005 Sb.

  • žáci s jiným než českým občanstvím, pokud do české školy nastoupili nejpozději 2 roky před posouzením nároku na podporu, a to ve formě jazykové podpory – podmínky přiznání podpory upravuje vyhláška č. 48/2005 Sb.

  • žáci, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, a to ve formě prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka v rámci přijímacích zkoušek na střední školu – podmínky blíže popisuje Informace k přijímacímu řízení

  • žáci, kteří se vzdělávali alespoň 4 roky v přecházejících 8 letech před maturitní zkouškou ve škole mimo území České republiky, a to ve formě úpravy podmínek a způsobu konání maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury – podmínky blíže upravuje vyhláška č. 177/2009 Sb.


Z hlediska dopadu nedostatečné znalosti vyučovacího jazyka do procesu vzdělávání se přistupuje k dětem, žákům a studentům v §16 Školského zákona. Ten se týká vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, kam jsou od 1.9.2016 zařazeni i děti, žáci a studenti s neznalostí nebo nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka. Podrobnější informace o možnostech podpory pro děti, žáky a studenty s neznalostí nebo nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka poskytuje vyhláška 27/2016 Sb.

Po posouzení individuálních vzdělávacích potřeb konkrétního dítěte, žáka či studenta pedagogicko-psychologická poradna vyhodnotí, jakou formu podpory konkrétní klient potřebuje, a na základě zaslaného doporučení do školy pak škola tuto podporu poskytuje.

Děti, žáci a studenti, kteří nemají dostatečnou znalost českého jazyka, mohou mít na základě posouzení v poradně doporučeno např. posílení výuky českého jazyka jako jazyka druhého, včetně potřebných pomůcek (nejčastěji učebnice českého jazyka pro cizince), individuální vzdělávací plán nebo alespoň individualizovaný přístup zohledňující jejich vzdělávací možnosti dané nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka, pokud se k neznalosti nebo nedostatečné znalosti vyučovacího jazyka přidružují ještě další obtíže, může být podpora i rozsáhlejší, vše záleží na individuálních vzdělávacích potřebách konkrétního klienta. Pro žáky s nedostatečnou znalostí českého jazyka lze rovněž upravit podmínky konání přijímacích zkoušek na střední školu a podmínky ukončování středního vzdělání.


Specifika poradenské služby pro děti, žáky a studenty z odlišného kulturního prostředí

Poradenská služba poskytovaná pro děti, žáky a studenty z odlišného kulturního prostředí probíhá v zásadě stejně jako u „českých“ klientů a jejím cílem je rovněž poskytnutí pomoci v nejrůznějších oblastech vzdělávání a výchovy dětí a žáků. Ve srovnání se standardním průběhem poradenské služby však může mít poradenství s klienty s odlišného kulturního prostředí přece jen určitá specifika. Jedním z nich je zajištění vzájemné srozumitelnosti mezi Vámi rodiči, Vašimi dětmi a pracovníky poradny z důvodu možné jazykové bariéry. V případě potřeby tak může návštěva proběhnout s tlumočníkem. Toho si můžete přivést sami, nebo jej může zajistit poradna. Před započetím poradenské služby tlumočník i zákonný zástupce podepisují Čestné prohlášení o tlumočnických službách.

Pro orientaci v možnostech podpory ze strany školy doporučujeme prostudovat odkazy týkající se poradenství pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy.


Další možnosti podpory v oblasti výuky českého jazyka, organizace poskytující doučování a mimoškolní zájmovou činnost

Nenechávejte však výuku českého jazyka a adaptaci Vašeho dítěte pouze na škole, to je jen jedna z možností podpory a jedno z prostředí, ve kterém si bude Vaše dítě zvykat na nové podmínky. I Vy sami totiž můžete výrazně přispět k tomu, aby se Vaše dítě cítilo v českém prostředí brzy jako doma. Ideální je, když se Vaše dítě začlení do českého prostředí co nejpřirozenější cestou, k čemuž mohou přispět např. i nejrůznější organizace poskytující zájmovou činnost, např. Středisko volného času nebo ŠZ pro environmentální vzdělávání Lipka. Pokud Vaše dítě před příchodem do České republiky pěstovalo nějaký zájem, např. navštěvovalo zájmový kroužek, sport apod., může mu pomoci, když bude v tomto zájmu pokračovat.

V rámci přípravy do školy můžete svému dítěti pomoci v rámci spolupráce s neziskovými organizacemi poskytujícími doučování a jiné aktivity:
www.soze.cz/?page_id=2317
http://celsuz.cz/sluzby-pro-cizince/
https://nesehnuti.cz/rozmanitost/.

Jedním z nejdůležitějších aspektů adaptace v českém prostředí bude schopnost dorozumění se v českém jazyce, ale není třeba se obávat, i zde máte poměrně širokou škálu možností ve formě jazykových škol poskytujících výuku češtiny, či odkazů k samostatnému studiu:

Jazykové centrum Correct – jazyková škola poskytující kurzy do úrovně B1

Jazyková škola Pelican – jazyková škola poskytující kurzy do úrovně B2, přípravu na SŠ a VŠ a individuální kurz, přípravný kurz na SJZ základní a všeobecnou

ILC International House Brno – pro zletilé klienty

Centrum pro cizince jmk realizuje kurzy pro dospělé a předškolní děti a nabízí i možnosti pro samostudium českého jazyka

E-learning Výuka češtiny jako druhého jazyka na portále inkluzivní školy.

Žáci, studenti a další osoby, které jsou držiteli mezinárodní ochrany formou azylu nebo doplňkové ochrany, mají nárok na 400 vyučovacích hodin českého jazyka, a to v rámci Státního integračního programu.

Chcete nás navštívit?

Kontaktujte nás nebo se on-line objednejte.